Limbio groente en fruit

Biologisch

Al onze producten, zowel van eigen teelt als (regionale) inkoop, voldoen aan de kenmerken voor biologische voeding. Alle eisen zijn wettelijk vastgelegd en worden in Nederland gecontroleerd door Skal, een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de hele biologische keten. Binnen de EU zijn er in de afzonderlijke landen vergelijkbare controle instanties die alle van hetzelfde keurmerk gebruik maken: het bekende groene blaadje met sterretjes.

Het Europees keurmerk voor biologische landbouw, waarmee Limbio garant staat voor producten van biologische oorsprong.
Biologisch keurmerk
Het Europees keurmerk voor biologische landbouw, waarmee Limbio garant staat voor producten van biologische oorsprong.

Aan de ene kant betekent dit bijvoorbeeld dat er geen gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddeen en kunstmest, en er meer rekening gehouden wordt met dierenwelzijn. Anderzijds lopen belanghebbende aspecten uit van van miliuebewust transport tot beperking van voedselverspilling.

Een stapje verder

Natuurlijk proberen we hierin nog een stapje verder te gaan, door bijvoorbeeld principes van permacultuur te volgen en producten zo lokaal mogelijk te vekrijgen.

EKO keurmerk en Skal

Geschiedenis

Het EKO-keurmerk is in 1985 ontstaan vanuit een groep natuurvoedingswinkeliers en biologische boeren om zekerheid te creëren voor consumenten en controle en bescherming op biologische producten. Wettelijke regels vanuit de overheid kwamen er pas in 1992 met de Europese regelgeving voor biologische productie. Stichting EKO-keurmerk is een onafhankelijke Nederlandse non-profitinstelling die is opgericht in 2012 en eigenaar is van het collectieve EKO-keurmerk en van onder meer de EKO-keurmerken voor de horeca en voor winkels.

Doelstellingen

Tegenwoordig is de wet- en regelgeving voor biologische productie van voedingsmiddelen, diervoeding, planten en bloembollen vastgelegd in wetten en reglementen. Dit gebeurt zowel aan de hand van Europese biologische verordeningen als Nederlandse Landbouwkwaliteitswetten. Aanvullend zijn er de reglementen van Skal Biocontrole, waarmee er toezicht wordt gehouden op het naleven van de wetgeving.

Als voorbeeld, "DOELSTELLINGEN EN BEGINSELEN VAN DE BIOLOGISCHE PRODUCTIE", te vinden onder hoofdstuk 2, artikel 4 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten. [1] (EU) Nr. 2018/848

Met biologische productie worden de volgende algemene doelstellingen nagestreefd:

  1. bijdragen aan de bescherming van het milieu en het klimaat;

  2. in stand houden van de vruchtbaarheid van de bodem op lange termijn;

  3. bijdragen aan een hoog niveau van biodiversiteit;

  4. in aanzienlijke mate bijdragen aan een niet-toxisch milieu;

  5. bijdragen aan hoge normen voor dierenwelzijn en in het bijzonder aan het voldoen aan de soortspecifieke gedragsbehoeften van dieren;

  6. bevorderen van korte distributiekanalen en lokale productie in de diverse gebieden van de Unie;

  7. bevorderen van de instandhouding van zeldzame en inheemse rassen die met uitsterven zijn bedreigd;

  8. bijdragen aan de ontwikkeling van het aanbod van plantgenetisch materiaal dat is aangepast aan de specifieke behoeften en doelstellingen van de biologische landbouw;

  9. bijdragen aan een hoog niveau van biodiversiteit, met name door gebruik te maken van diverse plantgenetische materialen, zoals biologische heterogene materialen en voor de biologische productie geschikte biologische rassen;

  10. bevorderen van de ontwikkeling van biologische teeltpraktijken om bij te dragen aan gunstige economische vooruitzichten voor de biologische sector.

Het gebruik van het EKO-keurmerk is slechts toegestaan na toestemming van Stichting EKO-keurmerk. Het Nederlandse EKO-keurmerk is aanvullend op het Europees Biologisch keurmerk. Dit wordt uitgegeven door de inspectie-organisatie Skal Biocontrole.

Een stapje verder

Naast de wettelijke verplichtingen proberen we nog een stapje verder te gaan. Zo wordt ons land enkel bewest met lokale biologsche mest, compost en groenbemesters, en proberen we de principes van de kringlooplandbouw te handteren. Veder zijn we gericht op het verbeteren van het bodemleven door een regenatieve manier van landbewerking.

Uitgangspunten van permacultuur zijn ook nooit ver weg. Door geen chemische stoffen te gebruiken maar meer gebruik te maken van natuurlijke processen, proberen we de flora te versterken in plaats van onwelgevalligheden te bestrijden.

Lokale samenwerking

Door samenwerking met andere lokale bioboeren is er een overwegend regionaal aanbod van verse biogroente.